top of page
pngegg.png

หน่วยงานกำหนดมาตรการ และวางระบบการเผยแพร่ข้อมูล
ต่อสาธารณชนผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน

1. คำสั่ง/กรอบแนวทาง
2. รายงานผลการกำกับติดตามการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน ปีงบประมาณ 2564
bottom of page