top of page

หน่วยงานมีรายงานการประเมินและเกี่ยวกับการประเมินผลการปฏิบัติราชการ
ประจำปีของบุคลากรในหน่วยงาน รอบปีงบประมาณ 2564
และรอบปีงบประมาณ 2565

pngegg.png

ไตรมาสที่ 2 

รอบ 2 ปีงบประมาณ 2564( 1 เมษายน 2564 - 30 กันยายน 2564)

ไตรมาสที่ 3

รอบ 1 ปีงบประมาณ 2565( 1 ตุลาคม 2564 - 31 มีนาคม 2565)
pngegg_edited.png
pngegg.png
bottom of page