top of page
pngegg.png

หน่วยงานมีรายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกัน
ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีของหน่วยงาน และแผนปฏิบัติ
การส่งเสริมคุณธรรมของชมรมจริยธรรม ประจำปีของหน่วยงาน

ไตรมาสที่ 2 

ผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ 2565

แผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมของชมรมจริยธรรมของหน่วยงานข้อกำหนดของคู่มือการขับเคลื่อนชมรมจริยธรรม

ของหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ 2565

2. รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมของชมรมจริยธรรมของหน่วยงานข้อกำหนด

ของคู่มือการขับเคลื่อนชมรมจริยธรรมของหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ 2565 รอบ 6 เดือน มีนาคม 2565 (แบบฟอร์มที่ 2)

ไตรมาสที่ 4

ผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ 2565

แผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมของชมรมจริยธรรมของหน่วยงานข้อกำหนดของคู่มือการขับเคลื่อนชมรมจริยธรรม

ของหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ 2565

bottom of page