top of page
MOIT 4

วางระบบเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง
และจัดหาพัสดุ พ.ศ.2565

pngegg.png
การประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ ประจำปี ของหน่วยงาน
การรายงานผลของแผนการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุประจำปีของหน่วยงานตามรอบระยะเวลาที่กำหนด
ไตรมาส 4
ไตรมาส 4
การป้องกันผู้มีหน้าที่ดำเนินการในการจัดซื้อจัดจ้างเป็นผู้มีส่วนได้เสียกับผู้ยื่นข้อเสนอหรือคู่สัญญา
pngegg_edited.png
pngegg_edited.png
bottom of page