top of page
MOIT 21
pngegg.png

หน่วยงานมีการอบรมให้ความรู้ภายในหน่วยงาน
เรื่องการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน

การให้ความรู้เรื่องการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน โดยใช้หลักสูตรทุจริตศึกษา

pngegg.png
pngegg.png
bottom of page