pngegg.png
หน่วยงานมีการสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ประจำปีงบประมาณ 2565

ไตรมาสที่ 1

ไตรมาสที่ 2

ไตรมาสที่ 3

ไตรมาสที่ 4

- บันทึกข้อความรายงานผู้บริหารรับทราบและสั่งการ ปรากฎการขออนุญาติ นำเผยแพร่บนเว็บไซต์
- แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน (แบบ สขร. 1 ) เดือน กรกฏาคม 65 - กันยายน 65
กรกฎาคม
สิงหาคม
กันยายน
- แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน
pngegg.png
pngegg.png