new31.gif

I

T

A

โครงการ ITa 64 (24_1.5.64)_๒๑๐๕๒๔.jpg
โครงการ ITa 64 (24_0.5.64)_๒๑๐๕๒๔.jpg

         เมื่อวันที่ 24 พฤษภาคม 2564 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุรินทร์ โดยกลุ่มกฎหมาย ได้จัดอบรมในโครงการ ประชุมติดตามการจัดทำเอกสารหลักฐานเชิงประจักษ์ (EBIT) ตามแนวทางของการประเมินคุณธรรมและ        ความโปร่งใสของหน่วยงาน (ITA) ประจำปีงบประมาณ 2564 

         โดยได้รับความร่วมมือจาก หน่วยงานในสังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุรินทร์ ทั้งหมด 38 หน่วยงาน ส่งเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ ITA เข้าร่วมประชุม  

         กิจกรรมของโครงการ มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างหน่วยงานผู้รับประเมิน และการถ่ายทอดประสบการณ์ ข้อคิดเห็น เสนอแนะ ของผู้ตรวจประเมิน เพื่อให้              ชาวครอบครัว ITA สุรินทร์ ขับเคลื่อน ITA อย่างมีประสิทธิภาพ ประสบความสำเร็จ โดยทุกแห่งผ่านเกณฑ์การประเมิน ITA ในระดับ AA 

          

โครงการ ITa 64 (24.5.64)_๒๑๐๕๒๔.jpg

ช่องทางร้องเรียน

QR code เข็าเว็บไซต์